Kryteria oceny


Kryterium
Minimalne
(1 punkt)
Dobre
(2 punkty)
Wzorcowe
(3 punkty)
Punkty
Zawartość merytoryczna
Treść informacji przedstawiona nieciekawie, z błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi. Wybrane informacje są mało interesujące.

Temat prawidłowo przygotowany. Informacje związane  z tematem, nieliczne błędy ortograficzne czy interpunkcyjne.

Temat opracowany bardzo ciekawie. Zawarte są wszystkie istotne informacje. Bezbłędnie.


Oprawa graficzna
Układ zdjęć mało czytelny. Zdjęcia i ilustracje słabej jakości, niepowiązane z zawartością.
Dobre rozmieszczenie zdjęć i ilustracji. Zdjęcia dobrej jakości. Zdjęcia ilustrujące prawie wszystkie informacje.
Zdjęcia i ilustracje dobrze rozmieszczone, będące doskonałą ilustracją dla prezentowanych treści. Wszystkie zdjęcia w wysokiej jakości.

Wykonanie quizu
Quiz mało rozbudowany; mało różnorodny sposób zadawania pytań (np. tylko pytania testowe „abc”; pytania quizu nienawiązujące do treści prezentowanych baśni.
Quiz rozbudowany; przewaga jednego rodzaju pytań; treść zagadek dopasowana do prezentowanych baśni
Quiz rozbudowany; różnorodny sposób zadawania pytań (testowe „abc”, rebusy, łączenie obrazków z treścią itp.); treść pytań powiązana z treścią prezentowanych baśni

Język
Na ogół komunikatywny mimo błędów składniowych, leksykalnych, fleksyjnych, ortograficznych i interpunkcyjnych; dopuszczalne schematy językowe

Komunikatywny; poprawne: fleksja, składnia, słownictwo, frazeologia, w większości poprawne: ortografia (naruszenie normy w zakresie błędów drugorzędnych) i interpunkcja; urozmaicona leksyka

Jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: fleksja, słownictwo, frazeologia, ortografia i interpunkcja


Współpraca
Bardzo małe zaangażowanie w pracę grupy, praca indywidualna. Widoczny w kompozycji magazynu brak współpracy między poszczególnymi grupami.

Widoczna praca w grupie przekładająca się w większości przypadków na spójność magazynu.
Doskonała współpraca całej grupy, duże zaangażowanie wszystkich członków grupy, przekładające się na spójność całego magazynu.
Oceny:

15 punktów – ocena celująca
12-14 punktów – ocena bardzo dobra
9-11 punktów – ocena dobra
6-8 – ocena dostateczna
Poniżej 6 punktów – ocena dopuszczająca